Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Identiteit
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 8 – Verplichtingen van Doornewood bij herroeping
Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Geschillen

Artikel 1 – Identiteit
Naam: Doornewood
Vestigingsadres: De Heerdtweg 26, 8097 SH Oosterwolde
Telefoonnummer: 0620275167 – Maandag t/m vrijdag tussen: 8:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: Info@doornewood.nl
KvK-nummer: 83237704
BTW-identificatienummer: NL001244259B04

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Doornewood en de consument.
2. Deze algemene voorwaarden worden via www.doornewood.nl aan de consument beschikbaar gesteld. Indien de consument de algemene voorwaarden voor een eventuele aankoop wenst te ontvangen zullen we dit zo spoedig mogelijk en kosteloos toezenden.

Artikel 3 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als er gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aankoop; het compleet maken van de bestelling en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Wanneer de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Doornewood zo spoedig mogelijk per email het ontvangst.
3. Indien Doornewood goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn we gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen start de bedenktijd op de dag waarop de consument de laatste zending heeft ontvangen.

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan omschreven in lid 1.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij of zij dit binnen de bedenktermijn door middel van een emailbericht naar info@doornewood.nl.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Doornewood. Dit hoeft niet als Doornewood heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Doornewood verstrekte retourinstructies.
4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van Doornewood bij herroeping
1. Doornewood stuurt een ontvangstbevestiging met retour instructies zodra er een bericht van herroeping binnen is gekomen en vergoedt de betalingen van de consument zodra het geretourneerde product in goede orde ontvangen is.
2. Doornewood gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Doornewood de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
Doornewood kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht wanneer:
1. Het gaat om een maatwerk product dat speciaal naar wens gemaakt is voor de klant.
2. Er onvolkomenheden zijn die voortkomen uit de werking van het hout. Alle houtsoorten kunnen krimpen, uitzetten of werking vertonen. Dit komt omdat elke boom uniek is in kleur, uitstraling, noesten of barsten.

Artikel 10 – Levering en uitvoering
1. Doornewood zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Doornewood zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. In de meeste gevallen zal de levertijd 1 tot 2 weken bedragen omdat producten op bestelling worden geproduceerd. Indien de bezorging vertraging ondervindt ontvangt de consument hiervan bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Doornewood tot het moment van bezorging aan de consument tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk na constatering worden ingediend door een email te sturen naar info@doornewood.nl.
2. Ingediende klachten worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Doornewood geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Doornewood en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.